0
Ωφελούμενοι

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο

Ο Δήμος Χαϊδαρίου υλοποιεί το Έργο που αφορά στην παροχή «Ολοκληρωμένων υπηρεσιών και δράσεων πρόληψης και  αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Φροντίδας και  Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας» (Τμήματα Α & Β) και ειδικότερα:

  • στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου (Δράση 9.3.1 της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, Τμήμα Α) και,
  • στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και δράσεων Κοινωνικής Στήριξης, Κοινωνικής Φροντίδας και Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου (Δράση 9.4.1 της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας, Τμήμα Β).

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».

Αρμόδια Υπηρεσία για το συντονισμό των δράσεων του ΄Έργου είναι η  Διεύθυνση Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου.

Στόχος του Έργου

Το έργο μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών και δράσεων που περιλαμβάνει, στοχεύει σε ένα διευρυμένο σύστημα υπηρεσιών από εξειδικευμένους επιστήμονες με σκοπό τη συντονισμένη, συνεχόμενη και εξατομικευμένη προσέγγιση στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Αναλυτικά οι στόχοι είναι:

  • Πολλαπλή στήριξη της οικογένειας και των ανήλικων παιδιών
  • Αγωγή ψυχικής ανθεκτικότητας σε επίπεδο οικογένειας – σχολείου – κοινότητας
  • Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση
  • Ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες ενδυνάμωσης, κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση
  • Κοινωνική ένταξη και κοινωνική ενεργοποίηση των νέων έως 30 ετών, μέσω βιωματικής ενδυνάμωσης, ενίσχυσης της συμμετοχής τους σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα και προετοιμασίας τους για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας
  • Κοινωνική Στήριξη και Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων
  • Διεύρυνση των υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και βοήθειας των ηλικιωμένων ή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών τους