0
Ωφελούμενοι

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime
 • Διάγνωση Αναγκών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
 • Ατομική Συμβουλευτική
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και Καθοδήγηση των οικογενειών σε ειδικές καταστάσεις, περίοδοι ανάρρωσης (μετα-νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα), διαχείριση πένθους, λοχεία κτλ.
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών, ευαισθητοποίηση και απόκτηση δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, αυτογνωσία, τη διαχείριση συναισθημάτων και αποδοχή της διαφορετικότητας
 • Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη μαθητών
 • Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενήλικες και παιδιά
 • Βιωματικά Εργαστήρια για την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και την κοινωνική ενδυνάμωση των νέων
 • Βιωματική Ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με την αξιοποίηση των εκφραστικών-εικαστικών μέσων με στόχο την κοινωνική μάθηση και ψυχική ανθεκτικότητα
 • Δραστηριότητες άθλησης και πολιτισμού
 • Προώθηση της ενεργού γήρανσης, προκλήσεις που συνδέονται με τη γήρανση μετατρέπονται σε ευκαιρίες μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες ανίχνευσης, έγκαιρης διάγνωσης και υποστήριξης ηλικιωμένων και ατόμων με διαταραχές μνήμης
 • Υπηρεσίες Κινησιοθεραπείας για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνιες παθήσεις και άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
 • Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης για ενήλικες και ηλικιωμένους
 • Υπηρεσία Προσωποποιημένων «ραντεβού» για την κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα και χρονίως πασχόντων
 • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης και στήριξης κατ’ οίκον των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) με κινητικά ή άλλα προβλήματα προσαρμοστικότητας, καθώς και αντίστοιχη στήριξη των εμποδιζόμενων ατόμων
 • Υπηρεσίες Λογοθεραπείας για ενήλικες και άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
Οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους συμμετέχοντες
 • Διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
 • Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Επισκέπτες Υγείας, Νοσηλευτές για την άμεση αντιμετώπιση δυσκολιών της καθημερινότητας τους
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων στο πλαίσιο της οικογένειας με στόχο την ενίσχυση και την βελτίωση της οικογενειακής συνοχής
 • Διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας με στόχο τη βελτίωση της σχολικής ζωής
 • Προαγωγή της υγείας και φροντίδα στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες μέσω υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και κινησιοθεραπείας
 • Ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ