0
Ωφελούμενοι

Ο φορέας υλοποίησης

Η PCM Σύμβουλοι Μεθόδων & Διαδικασιών ΕΠΕ ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008 με  δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει αναπτύσσονται σε τέσσερις τομείς εξειδίκευσης:

Κοινωνική Οικονομία, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Διαχείριση έργων, Κανονιστική Συμμόρφωση

Αναλυτικά:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικής και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού
 • Ωρίμανση προγραμματικών συμβάσεων φορέων της αυτοδιοίκησης & Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 • Δικτύωση και διακρατική συνεργασία φορέων της κοινωνικής οικονομίας
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Διακρατικών Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.
 • Σχεδιασμός & διαχείριση έργων. Project Management Επενδυτικών Σχεδίων, Σχεδίων Αναδιάρθρωσης & Σχεδίων Καινοτομίας ΜΜΕ & ΠΜΕ
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης & Ολοκληρωμένων Δράσεων Τοπικής Ανάπτυξης – Κοινωνικής Ένταξης,
 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης. Υποστήριξη Κοινωνικών Συμπράξεων ΤΕΒΑ.
 • Διοικητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμμόρφωσης φορέων & επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Στο ενεργητικό της PCM καταγράφονται επιτυχείς συνεργασίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κοινωνικής Ένταξης, προώθησης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας.

Την τελευταία 5ετία η PCM,

 • Παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σε 6 Κοινωνικές Συμπράξεις του ΤΕΒΑ
 • Παρείχε υπηρεσίες σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης 3 σχεδίων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 • Διαθέτει την εμπειρία δύο (2) έργων συντονισμού δικτύων κοινωνικών δομών και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
 • Υλοποίησε 17 δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • Συντόνισε 24 δίκτυα μάθησης (action learning networks)
 • Παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης (coaching) σε περισσότερους από 800 ανέργους για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
 • Παρείχε υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης (coaching) σε περισσότερες από 317 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Συμμετείχε σε περισσότερα από 9 έργα υποστήριξης επιχειρηματικότητας
 • Ολοκλήρωσε επιτυχώς οκτώ (8) έργα με αντικείμενο υπηρεσίες τεχνικής ή/και συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Ολοκλήρωσε επιτυχώς δέκα (10) έργα με αντικείμενο την ανάπτυξη συστημάτων Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020